عایق پشم سنگ

پشم سنگ جزو خانواده عایق های حرارتی متشکل از الیاف معدنی است که در سه نوع تخته ای( فنوپانل)، لوله ای ( ایزوپایپ) و پتویی (ایزو بلانکت) تولید می شود.                        

  مشخصات عایق پشم سنگ:

  • عایق حرارتی و صوتی 4- عملکرد در برابر آتش
  • سازگاری با محیط زیست 5- خاصیت آبگریزی
  • قابلیت رسانایی حرارتی 6- آنالیز شیمیایی

Create your account